window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CP96BFHJJ0');
Algemene Voorwaarden2023-08-24T15:16:56+02:00

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bel ons, mail ons

WE STAAN JE GRAAG TE WOORD

Persoonlijk contact staat voorop bij het aanmeten van maatkleding.
Graag beantwoorden we al jouw vragen en komen we aan jouw wensen tegemoet.

Algemene Voorwaarden van Tamminga Tailoring

Tamminga Tailoring is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32108999, gevestigd te Amersfoort, Waterspin 14, 3824HH, hierna te noemen Tamminga Tailoring

Artikel 1. Algemeen

Tamminga Tailoring treedt op als leverancier van representatieve maatkleding voor mannen, vrouwen en bedrijven. Verkoop vindt plaats op lokatie van de klant (bijvoorbeeld aan huis of op kantoor).

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tamminga Tailoring in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Tamminga Tailoring en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Producten: Maatshirts, maatkostuums, stropdassen, accessoires;
Dienstverlening: de door of namens Tamminga Tailoring al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst; Order: iedere opdracht van Afnemer aan Tamminga Tailoring ;
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Tamminga Tailoring aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven. Overmacht: elke van de wil van Tamminga Tailoring onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tamminga Tailoring kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Tamminga Tailoring of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid Van Deze Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Tamminga Tailoring  en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Tamminga Tailoring uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, Totstandkoming Van De Overeenkomst En Opgave En Aanduidingen Van Producten

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Tamminga Tailoring niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Tamminga Tailoring een Order schriftelijk aanvaardt of door Tamminga Tailoring uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Tamminga Tailoring van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Tamminga Tailoring kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 5. Afwijkingen En Aanvullingen

Kleuren van artikelen kunnen als gevolg van monitorinstellingen afwijken van de werkelijke kleur van het produkt. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Tamminga Tailoring zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

 1. Een door Tamminga Tailoring opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Tamminga Tailoring geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Tamminga Tailoring , op de door die toeleveranciers aan Tamminga Tailoring  verstrekte gegevens.
 2. Indien Tamminga Tailoring voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Tamminga Tailoring.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Tamminga Tailoring derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
 4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Tamminga Tailoring voortvloeiende kosten te vergoeden.
 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 6. Tamminga Tailoring heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering En Risico

 1. 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Tamminga Tailoring de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Tamminga Tailoring zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Tamminga Tailoring is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Verzuim/Ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Tamminga Tailoring gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Tamminga Tailoring Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Tamminga Tailoring gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van Tamminga Tailoring op grond van de wet en de Overeenkomst.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1 of 8.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Tamminga Tailoring op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van Tamminga Tailoring op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Tamminga Tailoring  gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Tamminga Tailoring en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Tamminga Tailoring in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 9. Garanties

 1. Indien Tamminga Tailoring Producten aan Afnemer aflevert, die Tamminga Tailoring van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Tamminga Tailoring nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Tamminga Tailoring ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Tamminga Tailoring na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Tamminga Tailoring in behandeling te worden genomen.
 3. 3. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Tamminga Tailoring garantie verlenen of kan Tamminga Tailoring – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle Producten blijven eigendom van Tamminga Tailoring , niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Tamminga Tailoring verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Tamminga Tailoring. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten die door Tamminga Tailoring aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Tamminga Tailoring of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Tamminga Tailoring en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Tamminga Tailoring verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Tamminga Tailoring zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 4. Afnemer zal Tamminga Tailoring onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Tamminga Tailoring bevoegd daartegen – mede namens Afnemer – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Tamminga Tailoring zijn medewerking verlenen.

Artikel 12. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals website, nieuwsbrief, prijslijsten en/of offertes van Tamminga Tailoring, uitgedrukt in Euro’s, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
 2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Tamminga Tailoring op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 13. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen bestellingen 50% voorafgaand aan de bestelling en 50% na uitlevering van de bestelling te worden voldaan. Eén en ander te voldoen middels (eenmalige) machtiging voor automatische bankincasso.

Artikel 14. Aansprakelijkheid En Vrijwaring

 1. Tamminga Tailoring is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Tamminga Tailoring, zal Afnemer Tamminga Tailoring vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Tamminga Tailoring alle schade vergoeden die Tamminga Tailoring lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Tamminga Tailoring door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de Overmacht 3 weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Tamminga Tailoring als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Tamminga Tailoring zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen Van Afnemer

 1. Afnemer zal aan Tamminga Tailoring alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Tamminga Tailoring benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Tamminga Tailoring  staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tamminga Tailoring het recht om extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 17. Overdracht Van Rechten En Verplichtingen

 1. Het is Tamminga Tailoring toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Tamminga Tailoring worden overgedragen zal Tamminga Tailoring Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Tamminga Tailoring is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamminga Tailoring.

Artikel 18. Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam. De algemene voorwaarden van Tamminga Tailoring kunnen op verzoek worden toegezonden.
Ga naar de bovenkant